MAP IV

2. 5. 2024 - INFO O PROJEKTU

2. 5. 2024 - INFO O PROJEKTU

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl IV

 

Realizace projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl IV“ byla zahájena od  1.12.2023 a potrvá do 31.12.2025. Mezi hlavní klíčové aktivity projektu patří Řízení projektu, Vnitřní hodnocení projektu, Rozvoj a aktualizace MAP a Implementace Akčních plánů. Do projektu se zapojí dle zjištěného zájmu celkem 41 škol dle IZO, tedy 97% všech škol z území ORP Litomyšl.

Cílem projektu je zajistit pokračování v již započatých a probíhajících aktivitách předešlého projektu MAP III tak, aby nedošlo k přerušení již vytvořených partnerství v území. Dojde tak k podpoře informování a plánování aktivit škol v území pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Vytvořená partnerství budou pokračovat prostřednictvím společného strategického plánování a nově i realizací implementačních aktivit, které povedou ke zkvalitňování vzdělávání ve školách. Současně bude zajištěna  evaluace a monitoring
a vyhodnocení dopadu na cílové skupiny. Svou činnost bude i nadále vykonávat Řídící výbor MAP, členové ustanovených pracovních skupin a realizační tým MAP, včetně zapojených organizací do implementačních aktivit.

Hmatatelným výstupem projektu bude nově vytvořená a aktualizovaná plánovací dokumentace MAP, tedy Analytická část MAP,  Strategický rámec, Akční plány a Evaluační zpráva.  Probíhat bude standartní půlroční sběr potřeb investic a dotazníkové šetření škol pro zjištění problémů
a návrhů jejich řešení.

V rámci aktivity Implementace zpracovaných Akčních plánů na roky 2024 a 2025 bude realizována celá řada implementačních aktivit prostřednictvím jednotlivých programů. Jedná se např. o Spolupráci škol s Městskou knihovnou Litomyšl, se Základní Uměleckou školou Bedřicha Smetany v Litomyšli, s Městskou galerií Litomyšl  a se Střediskem volného času Litomyšl. Školy se dále s cílem zlepšení kvality vzdělávání mohou  zúčastnit exkurzí,  inspirativních výjezdů a otevřených kabinetů.  Proběhnou také zajímavé vzdělávací aktivity s využitím moderních didaktických forem.   

V rámci aktivity Implementace zpracovaných Akčních plánů na roky 2024 a 2025 jsou naplánovány  tyto aktivity spolupráce a jejich programy:


1)  Spolupráce škol s Městskou knihovnou Litomyšl

o   Putování knih napříč regionem

o   Besedy se spisovateli v městské knihovně

o   Balíček knih na míru

o   Deskohraní v knihovně: 

 

2) Spolupráce škol se Základní Uměleckou školou Litomyšl 

o   Dílna dramatického ztvárnění

o   Svět divadla

o   Svět keramiky

 

3) Spolupráce škol s Městskou galerií Litomyšl prostřednictvím programu – MGLab

o   Vzdělávací workshopy

o   Kroužek animace

 

4) Spolupráce škol se Střediskem volného času Litomyšl

o   Klub neformálního základního vzdělávání

 

5) Exkurze pro žáky a pedagogy s cílem zlepšení kvality vzdělávání ve školách

o   Exkurze pro rozvoj polytechnického vzdělávání

o   Exkurze pro rozvoj čtenářské gramotnosti   

 

6) Inspirativní výjezdy pro pedagogy s cílem zlepšení kvality vzdělávání ve školách

 

7) Kabinetky LIT - spolupráce aktérů ve vzdělávání prostřednictvím výměny zkušeností a nového poznání

o   Tematické kabinetky

o   Kabinet ředitelů škol

 

8) Společné vzdělávání s využitím moderních didaktických forem

 

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl IV, reg. číslo CZ.02.02.XX/00/23_017/0008290 je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu Jan Amos Komenský, státního rozpočtu a rozpočtu města.

 

 Prezentace (formát ppsx, velikost 1,6 MB)