Vnitřní řád školní jídelny

Školní jídelna poskytuje dětem mateřské školy při jejich pobytu oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo.

Pitný režim je zajištěn po dobu celého dne.

Bezpečnost a ochranu zdraví dětí zajišťují při stolování pedagogické pracovnice školy. 

První den nemoci si mohou rodiče vyzvednout oběd do 12. hodiny do vlastního jídelního nosiče.

 

Odhlašování obědů je nutno provést jeden den předem:

zápisem do sešitu na okně v šatně
V náhlých případech nejpozději do 7.00 hod. daného dne.
formou SMS na mobil: 739 049 534 (MŠ)
nebo telefonicky na tel.: 461 631 359

23. 8. 2022 - Vnitřní řád ŠJ

 

Mateřská škola Desná, okres Svitavy

Desná 124, 57001 Litomyšl

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vnitřní řád školní jídelny

Platný od 1. 12. 2022

 

Čj: MS 35/22

 

Školní stravování

Školní stravování je poskytováno dětem dle zákona č.561/2004 Sb.

v souladu § 119 o školním stravování ze dne 1. 1. 2005 a hygienickými předpisy č. vyhlášky 137/2004 Sb. a novely vyhlášky č.107/2008 Sb. O školním stravování v platném znění.

Strava je poskytována dle výživových norem, které upravuje příloha č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., a dále podle finančních limitů stanovených přílohou č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.

Povinnost poskytování informací o potravinách spotřebitelům vyplývá z Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č.1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům,které nabývá účinnosti 13.12.2014. Dále je zde platná vyhláška č.113/2005 Sb.,o způsobu označování potravin a tabákových výrobků,ve znění pozdějších předpisů – dle §8,ods.10.

 

Školní jídelna podává informace o alergenech v potravinách a v pokrmech na jídelníčcích a na webových stránkách školy a na nástěnce v šatně dětí.

Sestavování jídelníčků se řídí zásadami zdravé výživy, spotřebním košem dle novely vyhlášky č. 107/2008 Sb., o školním stravování

 

Děti se stravují ve školní jídelně za cenu potravinového normativu.

 

                Cena stravného:                 Děti do 6 let věku      Děti starší 6 let věku

 

Celodenní platba              45,- Kč                50,- Kč

přesnídávka:                         11,- Kč                 12,- Kč

     oběd:                            23,- Kč               26,- Kč

odpolední svačina             11,- Kč              12,- Kč

 

Úhrada stravného

Odebrané obědy se inkasují dle skutečné spotřeby a vyúčtují se hotově na daný měsíc u vedoucí ŠJ v předem stanovený termín (uveden na nástěnce a na webových stránkách školy) převodem na účet školy.

Podrobnější informace k platbám obdrží rodiče u vedoucí školní jídelny nebo učitelek. Informaci o částce za stravné obdrží rodiče písemně.

Mateřská škola nezajišťuje dietní obědy nebo jiné alternativy školního stravování. Děti v dietním stravování si nosí připravené jídlo z domova v krabičkách. Jídlo je skladováno odděleně v lednici, jednotlivé krabičky jsou popsány a dítěti je podáváno dle doporučení lékaře či zákonného zástupce.

Děti v dietním stravování neplatí poplatek za stravné.

 

Přihlašování a odhlašování obědů

Odhlášení dítěte na přechodnou dobu (nemoc, předem známá nepřítomnost se provádí osobně, písemně v šatně dětí nebo telefonicky – 461 631 359,

SMS 739 049 534).

Při náhlém onemocnění nejpozději do 7 hodin daného dne. Výdej do jídlonosičů v případě onemocnění dítěte jen první den od 11,00 hod. – 12,00 hod.

 

Jídelní lístek

Jídelní lístek a ostatní informace jsou vyvěšeny na hlavní nástěnce u vchodu do MŠ, na www stránkách školy. Jídelní lístek obsahuje informace o alergenech v potravinách. Seznam alergenů je vyvěšen u jídelních lístků.

Nápoje mají sebeobslužný systém.

 

Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem dle novely vyhlášky č.107/200 Sb. o školním stravování v platném znění a finančními limity na nákup potravin dle novely vyhlášky č. 272/2021 Sb.

 

Organizace výdeje jídla:

Svačina dopolední 8.15 – 8.45h

  • děti svačí ve své třídě – zvlášť KOŤATA, zvlášť MYŠKY

  • kuchařka připraví svačinku a nápoj na pultík

Děti si berou hrnky a talířky sebeobslužně, připravují si svačinu, nádobí si také odnášejí samy.

Předškolní děti si mažou svačiny samy (1x týdně po domluvě s tříd. učitelkou), sebeobslužné činnosti – hrnek a talířek si berou každý sám. Učitelka nalévá nápoje, pomáhá při organizaci...

 

Obědy se vydávají 11.30 – 12.00h

 • děti obědvají zvlášť každý ve své třídě se svojí třídní učitelkou

 • děti si před obědem samostatně připraví talíř a příbor, polévku nalévá učitelka MŠ

 • po snědení polévky si jsou děti k výdejnímu okénku, kde dostanou hlavní jídlo

 • použité nádobí odkládají na určené místo

 

Odpolední svačina 14.10 – 14.45h

 • společně ve třídě MYŠIČEK

 • děti jsou spojeny do jedné třídy

 • samostatně si svačinu přináší a odnáší špinavé nádobí

 

Děti se stravují v mateřské škole vždy, když jsou přítomny.

Součástí stravování je pitný režim (čaje, voda, ovocné nápoje, mošt). Finanční limit na nápoje je dán vyhláškou č. 272/2021 Sb. a činí 4,- Kč/den.

 

Pravidla společného stravování dětí

Děti jsou v jídelně vedeny ke společenskému chování a stolování, učitelky předchází sociálně patologickým jevům, projevům nepřátelství a diskriminace. Učitelky svým příkladem děti vedou k ohleduplnosti a toleranci v oblasti stravovacích návyků (odlišnost plynoucí z rodinných podmínek.

Děti se učí šetrnému zacházení s vybavením školní jídelny.

Dozor při stravování dětí vykonává učitelka MŠ či pedagogický asistent.

Kontrolu provádí ředitelka.

 

Práva povinnosti strávníků

Strávník má právo:

 1. stravovat se ve školní jídelně dle vyhlášky č. 107/2008Sb., ve znění pozdějších předpisů

 2. na kvalitní a vyváženou stravu

 3. na dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví

 4. na ochranu před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí

 

Strávník má povinnosti:

a) dodržovat řád a příslušné instrukce školní jídelny

b) chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly stolování

c) řídit se pokyny vedoucího stravování, pracovníků kuchyně a dohlížejícího pedagoga

d) odnést po jídle použité nádobí

e) neprojevovat diskriminaci, nepřátelství a násilí ke skupině nebo jednotlivci

 

Zákonný zástupce má právo:

 1. na informovanost týkající se provozu jídelny viz. Vnitřní řád školní jídelny

 2. na informovanost týkající se výroby stravy (alergeny, suroviny, postup výroby)

 3. v případě pochybností obrátit na statutární orgán – ředitele

 

Zákonný zástupce má povinnost:

a)hradit včas stravné a v určené výši – na účet školy ( po domluvě v hotovosti)

b)dodržovat vnitřní řád školní jídelny

c)nahlásit případné změny v matrice, ukončení stravování

d)neprojevovat diskriminaci, nepřátelství a násilí ke skupině nebo

jednotlivci

 

Pravidla vzájemných vztahů mezi strávníky, zákonnými zástupci a pracovníky školy:

Děti přicházejí po hygieně na svačinku či oběd se svou učitelkou podle režimu dne.

Učitelka MŠ dohlíží na dodržování hygienických a stravovacích návyků dětí.

Úklid stolečků a třídy provádí uklizečka-školnice.

Jdou dodržována všechna hygienická a epidemiologická doporučení, která jsou aktuálně platná.

 

 

V Desné dne 1. 12. 2022

 

 

Bc. Anna Veselíková, ředitelka školy