Předávání a vyzvedávání dětí

Předávání dětí do MŠ a vyzvedávání dětí z MŠ

MŠ je z bezpečnostních důvodů uzavřena – rodiče oznámí svoji přítomnost přes zvonek

Ráno

Děti se přijímají v době od 6.15 hod do 8.00 hod
Rodiče předávají dítě učitelce osobně,
protože za děti zodpovídají až do chvíle předání

Po obědě

Děti, které chodí po obědě, si vyzvedávají rodiče mezi 12.00 a 12.15 hod
V případě, že dítě odchází po obědě, rodiče vyčekají v prostorách šatny do příchodu personálu MŠ

Odpoledne

Děti se rozcházejí mezi 14.30 hod a 16.15 hod., děti z Poříčí odjíždějí linkovým autobusem v doprovodu zaměstnance MŠ

V případě, že si rodiče dítěte s celodenním pobytem potřebují výjimečně vyzvednout dítě před odpolední svačinou, oznámí tuto skutečnost ráno při předávání dítěte paní učitelce ve třídě. Při odchodu dostanou děti náhradní svačinu – pokud to umožňují hygienické normy.

Podmínky vyzvedávání dětí:

Děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi zmocněné.

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

Vyzvedávání dětí se děje přímo ve třídě, v případě pobytu venku - na školní zahradě. Rodiče jsou povinni upozornit učitelku, že si dítě přebírají. Pověřené osoby jsou v případě požádání povinni doložit svou totožnost a písemné zmocnění k vyzvednutí dítěte, není-li vyplněn již předem při nástupu dítěte do MŠ.

Vyzvedávání dětí starším sourozencem


Vážení rodiče,

vyzvedávat svého sourozence z MŠ může pouze dítě (sourozenec) starší 10 let dle § 31 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

Zde se píše: "Nezletilý má způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku."

Děkujeme za pochopení