Zápis do MŠ

Zápis do Mateřské školy Desná, okres Svitavy platná pro školní rok 2024/2025

Zpracováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 472 Sb., (školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění vyhlášky č.43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání...

Kapacita Mateřské školy Desná, okres Svitavy, je 38 dětí!!!

O přijetí či nepřijetí rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení.

Pro školní rok 2023/2024 se počítá s cca 12-ti volnými místy.

Pro další školní rok 2025/2026 by mělo být zase cca 12 volných míst. Kdo má možnost a nebo zvažuje...ať rok vyčká.

Zápis se uskuteční ve dnech 9. a 10. května 2024 !!!

Termín zápisu bude zveřejněn v obecních novinách (Desná i Poříčí), bude vyhlášen obecním rozhlasem a vyvěšen na vývěskách u OÚ v Desné i OÚ v Poříčí.

 

Předpokládaný termín zveřejnění seznamu přijatých x nepřijatých dětí bude 30. 5. 2024. 

Pro děti narozené do 31. 8. 2019 je předškolní vzdělávání POVINNÉ!!!

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SE ORGANIZUJE PRO DĚTI

VE VĚKU OD 3 DO ZPRAVIDLA 6-TI LET VĚKU.

Dítě mladší 3 let NEMÁ na přijetí do mateřské školy právní nárok.

 

Žádost o přijetí dítěte do MŠ

Žádosti o přijetí dítěte do MŠ si mohou zákonní zástupci dítěte vyzvednout v MŠ nebo budou připraveny na webových stránkách školy ke stažení - sekce ,,DOKUMENTY,,.

VYTISKNĚTE SI  POUZE ŽÁDOST A PŘIHLÁŠKU!!!

Vyplněné žádosti o přijetí dítěte do předškolního zařízení lze doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy - y3wkqit

  • poštou na adresu: Mateřská škola Desná, okres Svitavy, Desná 124, 570 01 Litomyšl 
                                                          
  • osobním podáním dne 10. května (po předchozí telefonické domluvě na telefon 721 245 807) od 8:00 do 11.30 hodin

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje/nevyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (rozhodnutí o přijetí/nepřijetí), se oznamují zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným registračním číslem, na veřejně přístupném místě, t.j. na nástěnkách jednotlivých míst výkonu činnosti mateřské školy, a to po dobu 15 dnů a na webových stránkách školy. Součástí rozhodnutí je datum zveřejnění.
 
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte doručeno poštou nebo bude předáno do vlastních rukou.

 V Desné dne 15. 3. 2024

Bc. Anna Veselíková
ředitelka školy

Pokud je počet žadatelů vyšší než počet volných míst v mateřské škole, postupuje ředitelka školy při posuzování žádostí o přijetí dítěte podle následujících kritérií:

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy Desná platná pro školní rok 2024/2025

Na základě § 34 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka mateřské školy kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude postupovat ředitelka mateřské školy v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Jednotlivá kriteria jsou ohodnocena určeným počtem bodů podle jejich důležitosti. Pořadí přijatých dětí se řídí výsledným součtem bodů jednotlivých kriterií dle odevzdané přihlášky do mateřské školy.

Kritéria pro přijímání děti do MŠ:

 

1) Trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti (spádovém obvodu):

Trvalý pobyt v obci Desná a v obci Poříčí - 50 bodů (obě obce jsou si rovny)
Trvalý pobyt mimo obec - 1 bod

2) Věk dítěte:

Dosažení 2 let věku do 31. 8. 2024 - 0 bodů
Dosažení 3 let věku do 31. 8. 2024 - 10 bodů
Dosažení 4 let věku do 31. 8. 2024 - 20 bodů
Dosažení 5 let věku do 31. 8. 2024 - 30 bodů
(pro případ odkladu školní docházky)

3) Děti splňují základní hygienické a sebeobslužné dovednosti

 

Jednotlivá kritéria, respektive body, kterými jsou ohodnocena, se sčítají a pořadí dětí je dáno počtem bodů, respektive počtem splněných kritérií.

Všechny hodnocené skutečnosti se posuzují k okamžiku podání žádosti, tj. u osobních podání 10. 5. 2024.

 
Posuzování v případě rovnosti výsledného součtu bodů

V případě rovnosti výsledného součtu bodů jednotlivých kritérií bude pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je rozhodující datum narození dítěte (starší má přednost před mladším).

Ředitel/ředitelka může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělání ke zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (může se jednat např. o dítě samoživitele/samoživitelky; osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení apod.). S ohledem na zásadu součinnosti mezi správními ředitel/ředitelka žádá o posouzení odborných otázek souvisejících se sociální potřebností příslušné správní orgány.

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedinělých individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte. K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je rodič dítěte, který není výdělečně činný, na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem.

Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

Předškolní zařízení je oprávněno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění). Povinnost očkování se nevztahuje na dítě, které je v povinném vzdělávání!!!