Co Koťátka dovedou?

 1. Naučit se správnému stolování a sebeobsluze správné držení příboru.
 2. Vytvořit prostředí třídy, ve kterém se děti budou cítit dobře a spokojeně.
 3. Podporovat všechny děti, aby měly pocit rovnocenného partnerství ve třídě.
 4. Individuálně pečovat o děti talentované i děti v některých oblastech zaostalé.
 5. Pěstovat potřebnou míru omezení a ukázněnosti
 6. Podněcovat zvídavost a aktivitu
 7. Informovat a spolupracovat s rodiči
 8. Příprava dětí na vstup do 1. třídy
 9. Budeme se seznamovat s okolním světem.
 10. Hodnocení
  po každé činnosti nebo týdenní
 • Co se nám líbilo?
 • Jaké byly výsledky?
 • Kdo a co může ještě zlepšit?

čtvrtletně - napsat do hodnocení jednotlivých dětí
celoročně - hodnocení celé třídy