Provoz a pravidla MŠ

Provoz MŠ

Naše mateřská škola je předškolní zařízení s celodenním provozem, od 6.15–16.15 hodin.

Organizace dne:

06.15 – 08.00 scházení dětí, ranní hry, individuální činnosti

08.00 – 08.15 ranní cvičení
08.15 – 08.45 hygiena, dopolední svačina
08.45 – 09.30 ranní kruh, pohybové hry a cvičení, rytmizace,řízené činnosti a aktivity dle zájmu dětí

09.30 – 11.30 pobyt venku, vycházky, pohybové aktivity, pobyt na zahradě s různými aktivitami
11.30 – 12.00 hygiena, oběd
12.00 – 12.15 osobní hygiena, čištění zoubků, příprava dětí na odpočinek
12.15 – 14.00 četba a poslech CD při odpočinku na lůžku (klidnější, individuální činnosti a hry pro nespící děti)

14.00 – 14.30 odpolední svačina, zájmové odpolední činnosti, odchod dětí domů
14.30 – 16.15 hry dle výběru dětí

Dětská pravidla soužití ve třídách

 • volně si vybíráme hračky a pomůcky, po ukončení je individuálně uklidíme (v průběhu herních činností) na určené místo
 • všichni si pomáháme při společném úklidu
 • neodcházíme do šatny bez domluvy s učitelkou
 • dodržujeme dohodnutá pravidla při cvičení na nářadích a s nářadím v průběhu herních činností ve třídě
 • ukládáme si věci na určené místo
 • neničíme výtvory, stavby kamarádů
 • v případě poškození stavby se vzájemně dohodneme na dalším postupu
 • nasloucháme si vzájemně, nekřičíme na sebe
 • používáme slova typu: s dovolením, promiň, děkuji, prosím apod.
 • dokončíme započatou činnost
 • vzájemně se oslovujeme křestními jmény
 • vzájemně si pomáháme
 • vzájemně si půjčujeme hračky
 • neubližujeme si, snažíme se o dohodu
 • při neshodě vyjednáváme
 • dodržujeme čistotu prostředí a osobní hygienu
 • po dohodě s učitelkou můžeme přecházet při ranních hrách do druhého oddělení
 • dodržujeme pracovní návyky po jídle – služby dětí
 • pomáháme s úklidem talířů a příborů po jídle a utíráme stoly
 • pomáháme při péči o květiny ve třídách
 • jsme ohleduplní ke kamarádům, kteří po obědě odpočívají na lehátkách
 • musíme dodržovat dohodnutá pravidla na školní zahradě – i za přítomnosti rodičů