Školní vzdělávací program

Děti jsou rozděleny do dvou tříd podle věku

Koťata (5 – 6, 7 let) a Myšky (2 – 5 let)

Školní vzdělávací program směřuje k naplnění záměru předškolního vzdělávání

– získání k věku přiměřené fyzické, psychické i sociální samostatnosti dítěte a k získání základů kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj.

V souladu s obecnými zásadami a cíli vzdělávání (dle školského zákona)

a podle místních podmínek má škola vytvořen vlastní vzdělávací program, který vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.

 
Kompetence:
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence činnostní a občanské
Název školního vzdělávacího programu:
"Rok se skřítkem Lupínkem"


Motto: ,,...Jaro, léto, podzim, zima, to je celý rok,
stejně letos jako loni, tak i napřesrok.
Po jaru je vždycky léto, podzim po létu
a nežli se nadějeme, zima už je tu....“

A teď o Lupínkovi

Během celého školního roku nás bude provázet skřítek (jak v příbězích, tak i jako plyšová hračka),

který nás bude seznamovat s okolním světem a naučí nás hodně užitečných věcí. Například jak se k sobě chovat a jak spolu mluvit, aby to nikoho nebolelo.

Malý skřítek spolu s dětmi roste, až je z něj na konci školního roku dospělý, silný a rozumný skřítek.

Sám ještě ví o světě velmi málo, tak jako děti. Proto se rozhodl prožít s nimi rok v mateřské škole.

V průběhu školního roku spolu prožívají dětské radosti, trápení, hrají si, ale také se učí pracovat a poznávat svět kolem sebe...

    Vzdělávací obsah:
 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět

Vzdělávací nabídka obsahuje nejrůznější integrované a praktické činnosti a příležitosti, které probíhají různými způsoby.

Hlavní vzdělávací nabídka je doplněna dílčími programy (ekologický program, jazykově preventivní program, podpora zdraví, uplatňování prvků zdravého životního stylu, prevence negativních jevů).

 

V průběhu školního roku je vzdělávací nabídka rozdělena do čtyř integrovaných bloků (tématických celků):

Podzimní čarování se skřítkem Lupínkem (září-listopad)

Lupínek v zimním království (prosinec-únor)

Jaro probouzí skřítka Lupínka (březen-květen)

Lupínkova cesta za sluníčkem (červen-srpen)

K integrovaným blokům jsou zpracovávány týdenní či vícedenní projekty (podtémata). Budou obsahovat popis činností, konkrétní výchovně vzdělávací cíle a očekávané výstupy. K hlavnímu projektu mohou být vypracovány dílčí projekty, které jsou jeho nedílnou součástí a podrobněji se věnují jednotlivým vzdělávacím oblastem (např. matematické představy, polytechnické, výtvarné, pohybové a jiné činnosti) a sledovaným cílům.

V průběhu školního roku mohou být doplněna další podtémata, dle aktuální potřeby a situace.

Pravidelné součásti programu:
 • cvičení
 • tělovýchovné chvilky
 • jazykové chvilky
Školní vzdělávací program zdůrazňuje:
 • volná hra
 • interaktivní hra
 • hry typu Co by se stalo, kdyby..., Co bys udělal, kdyby...
 • praktické činnosti, aktivní manipulace a experimentování
 • metody prožitkového a kooperativního učení hrou a činností
 • situační učení
 • spontánní sociální učení
 • tvořivá dramatika
 • metoda komunitního kruhu
 • vytváření základních pravidel chování
 • práce s knihou
 • používání počítače
 • péče o koutek živé přírody
 • oslavy narozenin dětí, oslavy svátků roku s rodiči
Vlastní vzdělávací program:

Motto:
"JÁ JSEM KOTĚ, TY JSI DÍTĚ, JEN CHVÍLI JSME NA SVĚTĚ. NA CESTU SE VYDEJME, KAMARÁDY HLEDEJME... JE DOBRÉ MÍT PŘÁTELE, S NIMI JE NÁM VESELE..."

Vzdělávací nabídka je plánována pro děti ve věku 3 – 6, 7 let. Ve skupině jsou čtyři děti s odkladem školní docházky. Většinu dětí tvoří spíše mladší děti, větší děti jsou spolutvůrci při dotváření integrovaných bloků, uplatňují vlastní představy, nápady a tím se tak dále rozvíjí.

Celý vzdělávací program si můžete prohlédnout na nástěnce v budově MŠ nebo u ředitelky MŠ.