Školní vzdělávací program

Děti jsou rozděleny do dvou tříd podle věku

Koťata (5 – 6, 7 let) a Myšky (2 – 5 let)

Školní vzdělávací program směřuje k naplnění záměru předškolního vzdělávání – získání k věku přiměřené fyzické, psychické i sociální samostatnosti dítěte a k získání základů kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj.

V souladu s obecnými zásadami a cíli vzdělávání (dle školského zákona) a podle místních podmínek má škola vytvořen vlastní vzdělávací program, který vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.

Kompetence:
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence činnostní a občanské
Název školního vzdělávacího programu 2018 - 2021:

"ROK S KOCOUREM MATYÁŠEM"

Vzdělávací obsah:
 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět

Vzdělávací nabídka obsahuje nejrůznější integrované a praktické činnosti a příležitosti, které probíhají různými způsoby. Hlavní vzdělávací nabídka je doplněna dílčími programy (ekologický program, jazykově preventivní program, podpora zdraví, uplatňování prvků zdravého životního stylu, prevence negativních jevů).

Pravidelné součásti programu:
 • cvičení
 • tělovýchovné chvilky
 • jazykové chvilky
Školní vzdělávací program zdůrazňuje:
 • volná hra
 • interaktivní hra
 • hry typu Co by se stalo, kdyby..., Co bys udělal, kdyby...
 • praktické činnosti, aktivní manipulace a experimentování
 • metody prožitkového a kooperativního učení hrou a činností
 • situační učení
 • spontánní sociální učení
 • tvořivá dramatika
 • metoda komunitního kruhu
 • vytváření základních pravidel chování
 • práce s knihou
 • používání počítače
 • péče o koutek živé přírody
 • oslavy narozenin dětí, oslavy svátků roku s rodiči
Vlastní vzdělávací program:

Motto:
"JÁ JSEM KOTĚ, TY JSI DÍTĚ, JEN CHVÍLI JSME NA SVĚTĚ. NA CESTU SE VYDEJME, KAMARÁDY HLEDEJME... JE DOBRÉ MÍT PŘÁTELE, S NIMI JE NÁM VESELE..."

Vzdělávací nabídka je plánována pro děti ve věku 3 – 6, 7 let. Ve skupině jsou čtyři děti s odkladem školní docházky. Většinu dětí tvoří spíše mladší děti, větší děti jsou spolutvůrci při dotváření integrovaných bloků, uplatňují vlastní představy, nápady a tím se tak dále rozvíjí.

Celý vzdělávací program si můžete prohlédnout na nástěnce v budově MŠ nebo u ředitelky MŠ.