Distanční výuka

V případě uzavření mateřské školy z důvodu pandemických nebo karanténních opatření
zde naleznete dokumenty, aktivity, pracovní listy a další materiály ke stažení pro distanční vzdělávání.

 


          Informace pro distanční vzdělávání
            v Mateřské škole Desná, okres Svitavy

příloha č. 1. školního řádu

 

Ředitelka mateřské školy vydává informace na základě vydaného Manuálu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT) a ministerstva zdravotnictví ČR (MZČR) ze dne 17. 8. 2020.

Tento Manuál upravuje povinnost distančního vzdělávání dětí v období vyhlášení mimořádných opatření způsobených epidemií, pandemií nebo jiným zapříčiněním.

Distanční vzdělávání v mateřské škole se vztahuje pouze na děti, které mají povinné předškolní vzdělávání.
K distančnímu vzdělávání v mateřské škole bude přistoupeno v případě, že ve třídě bude chybět více než většina dětí s tímto povinným vzděláváním.

Informace slouží jako návod, jakým způsobem lze distanční vzdělávání v mateřské škole nastavit.


Distanční vzdělávání bude realizováno následovně:

1. Učitelky ve třídě ,,Koťátek,, zjistí, jaké možnosti distanční výchovy mají rodiče v domácím prostředí (tiskárnu k tisku zaslaných materiálů, PC, chytrý        telefon, připojení k internetu, funkční e-mailovou adresu, vybavení základním výtvarným materiálem...)
2. Ředitelka dohodne s rodičem vyhovující formu předávání informací a materiálůk distanční výuce.
3. Učitelky ze třídy ,,Koťátek,, budou v pravidelných intervalech zasílat dohodnutou formou zadání úkolů. Ty vypracují v souladu se vzdělávací nabídkou      ŠVP PV a TVP. Učitelky MŠ berou v úvahu možnosti dané rodiny i fakt, že zákonný zástupce je v oblasti vzdělávání laik a budou zadávat aktivity pro          děti jasnou a jednoduchou formou.
4. Učitelky MŠ dohodnou se zákonnými zástupci formu kontroly plnění úkolů ( vypracované pracovní listy, fotografie, videa...).

5. Učitelky budou s rodiči i dětmi vhodnou formou komunikovat tak, aby docházelo k naplnění vzdělávacích cílů RVP PV.

6. Po ukončení distanční formy vzdělávání učitelky společně s ředitelkou vyhodnotí efektivitu distančního vzdělávání. V případě nutnosti změní metody, formy distančního vzdělávání v domácím prostředí a upraví zadání v bodech 1-5 v těchto informacích.
 

V Desné dne 25. 8. 2020
Bc. Anna Veselíková, ředitelka školy