Mateřská škola Desná u Litomyšle

Mateřská škola Desná
Desná 124
570 01 Litomyšl

Telefon: 461 631 359
Mobil: 739 049 534 (odhlášení dětí a obědů) 

E-mail: ms.desna@centrum.cz


E-mail správce stránek:

kristyna.jireckova@seznam.cz

 

školní řád

 Školní řád

 

Ředitelka mateřské školy jako statutární orgán školy, vydává v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., ( školský zákon ), v platném znění, a na základě vyhlášky č.14/2005 Sb. v platném znění č. 197/2016 Sb., o předškolním vzdělávání, školní řád Mateřské školy Desná, okres Svitavy, Desná 124, 57001 Litomyšl(dále jen „mateřská škola“):

 

Mateřská škola je školou zřízenou podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), která zajišťuje předškolní vzdělávání v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění č. 197/2016 Sb. Jejím zřizovatelem je obec Desná.

 

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v MŠ a prokazatelným způsobem s ním byli seznámení všichni zaměstnanci školy. MŠ informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí.

MŠ podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj. Přispívá k zvýšení sociálně kulturní úrovně dítěte a vytváří základní předpoklady jeho pozdějšího vzdělávání. Vyvíjí aktivity a organizuje činnosti ve prospěch rozvoje dítěte předškolního věku, prohlubuje vzájemné výchovně vzdělávací působení mateřské školy, rodiny a veřejnosti. MŠ věnuje náležitou péči také dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, pomáhá vyrovnávat vzdělávací šance dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání, vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí, vytváří podmínky pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními.

 

I. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání

 

 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání

 

 • Mateřská škola (dále jen „MŠ“) v rámci předškolní výchovy a vzdělávání:

 podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku

 podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji

 podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem

 podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte

 vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání

 napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání

 poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami

 vytváří podmínky pro rozvoj nadaných nadaných dětí, vytváří optimální podmínky pro děti

dvouleté

 

 • Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

 • Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu MŠ postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „Vyhláška o MŠ“) v platném znění.

 

II. Základní práva a povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 

  1. Každé přijaté dítě má právo:

 

 na kvalitní předškolní vzdělávání, které zaručuje optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj

jeho osobnosti,

 při vzdělávání mají všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a

Úmluva o právech dítěte

 na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu

stanoveném ve školském zákoně,

 na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

 být respektováno jako individualita

 

Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno dítě s přiznanými podpůrnými opatřeními, vytvoří ředitelka mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.

Při vstupu do mateřské školy má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim, tzn., že se rodiče mohou s ředitelkou školy předem dohodnout na nejvhodnějším postupu.

 

Dítě má povinnost:

 řídí se pokyny učitelek a dalších oprávněných osob

 nesmí se dopouštět projevů rasismu a šikanování

 dodržovat smluvená pravidla soužití

 snaží se dodržovat hygienické návyky

 chrání sobě a ostatním zdraví, majetek

 

2.2. Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, které jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte.

2.3. Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

2.4. Cizinci ze třetích států ( nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání

a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky ( občané EU ), pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami

požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany.

 

 

 1. Základní práva a povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

 

  1. Vzájemné vztahy zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

 

a) Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými

zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v

mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho

stravování po dobu pobytu v mateřské škole.

b) Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek je nutno tuto

změnu opět dohodnout s ředitelkou mateřské školy.

c)Jedná-li se o děti, které se v mateřské škole pravidelně vzdělávají kratší dobu, než odpovídá

provozu mateřské školy, lze dohodnout prodloužení docházky dítěte, jemuž nebyl rozsah

vzdělávání omezen v rozhodnutí o přijetí, nejdříve s účinností od prvního dne druhého

kalendářního měsíce následujícího po uzavření dohody. O uzavření této dohody ředitel

mateřské školy neprodleně informuje zákonného zástupce dítěte, které se vzdělává ve

zbývající době.

d)Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka

mateřské školy ve třídě, popřípadě na zahradě mateřské školy a to v době určené mateřskou

školou k přebírání dětí zákonnými zástupci.

e) V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu. v

mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a

jeho předávání po ukončení vzdělávání

f) Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při

vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci

dítěte předají zákonní zástupci ředitelce mateřské školy.

g) Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický

pracovník

 • se pokusí pověřené osoby kontaktovat telefonicky

 • informuje telefonicky ředitelku školy

 • řídí se postupem doporučeným MŠMT – kontaktuje orgán sociálně-právní ochrany dítěte

( OSPOD) nebo obecní úřad, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní

ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči

 • případně se obrátí na Policii ČR – podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České

republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní

útvary se žádostí o pomoc

 • zákonný zástupce má ve smyslu § 2910 občanského zákoníku povinnost k náhradě

škody. Škoda se podle § 2951 občanského zákoníku hradí v penězích a podle § 2952

 • občanského zákoníku se hradí skutečná škoda. Zákonný zástupce tak nahradí nejen mzdové

prostředky, ale i v případě další náklady.

 • pokud dojde k pozdnímu převzetí dítěte po ukončení provozní doby, má mateřská škola

povinnost informovat zákonné zástupce o tom, že se jedná o narušení provozu mateřské

školy

 • V případě, že dojde k opakovanému narušení provozu mateřské školy, může ředitelka,

po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout

o ukončení předškolního vzdělávání ve smyslu § 35 odst. 1 písmene b) školského zákona

týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být

svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením MŠ, a to zejména z provozních důvodů.

h) Ředitelka mateřské školy nejméně dvakrát za školní rok svolává třídní schůzky, na kterých

jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy

 

  1. Práva zákonných zástupců

 

Jsem zákonným zástupcem svého dítěte, a proto mám právo:

 • aby mé dítě bylo přednostně přijato v posledním roce před vstupem k povinné školní docházce do mateřské školy

 • abych byl (a) informován (a) o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte

 • abych si mohl (a) vyžádat osobní konzultaci s pedagogickým pracovníkem mateřské školy a mohl (a) s ním prodiskutovat problémy týkající se mého dítěte

 • abych se mohl (a) domluvit na společném postupu při výchově a vzdělávání svého dítěte

 • abych mohl (a) nahlédnout do školního vzdělávacího programu, podílet se na tvorbě a úpravách těchto programů (školní vzdělávací program a třídní vzdělávací program) a mohl (a) uplatnit své připomínky a návrhy

 • abych se mohl (a) aktivně podílet na dění v MŠ, účastnit se různých programů a společných akcí

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

 • abych mohl (a) podat oprávněnou stížnost a měl(a) možnost ji projednat ji s pedagogickými pracovníky v MŠ a ředitelkou školy

 

 

3. 3 Povinnosti zákonných zástupců

 

Přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání ( § 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte – s účinností od 1. 1. 2017. Nástup k 1. 9. 2017.

 

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

a) žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

b) přihláška potvrzená pediatrem a podepsaná zákonným zástupcem

c)pověření rodičů k vyzvedávání dítěte z mateřské školy 

d) přihlášku ke stravování

 

  1. Rodiče či jiní zákonní zástupci jsou dále povinni:

 

 • Předávat dítě učitelce osobně, pokud předávání a odvádění provádí jiná osoba, nebo sourozenec dítěte, musí zákonný zástupce písemně tuto skutečnost potvrdit ve Zmocnění předávání dítěte“ a to vždy předem.

 • Nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku oznámit mateřské škole, pokud bude dítě individuálně vzděláváno - s účinností od 1.1. 2017

 • Zajistit pravidelnou docházku do mateřské školy a to v době určené a při příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno

 • Pokud dítě bude v MŠ nepřítomno bez omluvy více než dva týdny, budou zákonní zástupci vyrozuměni předem o možnosti vyřazení.

 • Nahlásit zdravotní stav dítěte, změny zdravotního stavu, infekční onemocnění v rodině. Po vyléčení infekčního onemocnění je dítě do MŠ přijímáno s potvrzením od lékaře. Do mateřské školy patří pouze dítě zcela zdravé, učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, děti s nachlazením či jinými infekčními onemocněními do MŠ nepřijmout.

 • Informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte

 • Oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích ( údaje pro vedení školní matriky)

 • Nahlásit předem známou nepřítomnost dítěte, v případě neplánované nepřítomnosti, nahlásit tuto skutečnost co nejdříve a dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.

 • Osobně se zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

 • Vybavit dítě náhradním oblečením, oblečením na pobyt venku, domácí obuví, pyžamem, obutím do deště, pláštěnkou. Všechny věci zřetelně označit.

 • Dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.

 • Zamezit, aby si dítě vozilo do MŠ cenné předměty nebo jakékoliv finanční částky (za případnou ztrátu těchto věcí škola neručí)

 • Zaplatit ve stanoveném termínu stravné a poplatek za předškolní vzdělávání

 • Uvědomovat si že výchova jejich dítěte spočívá především na rodině, informovat proto své děti o vhodném chování, morálce, nevhodných projevech a dalších negativních jevech, které ztěžují práci pedagogů a narušují výchovně vzdělávací proces v celém kolektivu.

 • Rodiče jsou povinni předložit do 30. 4. rozhodnutí o odkladu školní docházky dítěte.

 • Řídit se školním řádem mateřské školy.

 

  1. Práva pedagogických pracovníků

 

 • Přijímat do MŠ děti pouze zdravé v zájmu zachování zdraví ostatních dětí.

 • Odmítnout přijetí dítěte do provozu hlavně s infekčním onemocněním a s příznaky počínajícího nachlazení.

 • Projednat se zákonnými zástupci jakýkoli přestupek jejich dítěte a vyvodit z něj důsledky.

 

3.6 Povinnosti pedagogických pracovníků

 

 • Odpovědnost za bezpečnost dětí v době pobytu v MŠ a v době jiných aktivit pořádaných MŠ mimo pracoviště.

 • Poskytovat informace o výchovně vzdělávacím procesu dítěte.

 • Poskytování předem s předstihem informace důležité pro zák. zástupce dítěte (změny v organizaci MŠ, akce MŠ, apod.)

 • Umožnit konání konzultačních hodin zák. zástupců dítěte pokud o to požádají.

 • Sledovat projevy dětí týkající se šikany, rasizmu, xenofobie a sexuálního zneužívání, tyto projevy okamžitě prošetřit, projednat, provést o výsledcích tohoto jednání a opatření proti těmto negativním projevům. Pedagogičtí pracovníci provedou zároveň poučení o těchto projevech a o povinnosti je okamžitě nahlásit. Provádějí o tom zápis do dokumentace dle potřeby častěji.

 • Řídit se organizačním řádem školy, směrnicemi a dalšími pokyny ředitele školy.

 • Dodržovat zásady BOZP a PO. Dodržovat režim MŠ, náplň práce, pracovní dobu.

 

  1. Informování zákonných zástupců

 

 • Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurze, divadelní představení a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny, apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím písemným upozorněním umístěným na nástěnkách.

 • Před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologické hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 • Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

IV. Podmínky pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v MŠ

 

4.1 Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte :

 • Žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 • Oznámení rodičů – vyzvedávání dítěte

 • Přihlášku ke stravování

 • Potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci

 

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let. Pro děti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, je předškolní vzdělávání POVINNÉ.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech

v době od 8.00 h do 12.00 h, dle § 34 a školského zákona.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách, pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku. A to s účinností od 1. 1. 2017.

 

Přednostně jsou přijímány všechny děti v posledním roce před nástupem do základní školy, předškolní docházka je pro tyto děti povinná, dále pak děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně 4. roku věku – s účinností od 1. 9. 2017.

O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce.

V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz.

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a zákonem 561/20004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), v platném znění.

 

4.2 Ukončení vzdělávání

 

Ředitelka MŠ může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte po předchozím písemném oznámení:

 • pokud se dítě nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem

 • pokud zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují povinnosti stanovené v tomto školním řádu,

 • pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v MŠ byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním,

 • pokud zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravného uvedené v tomto školním řádu

 

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné – s účinností k 1. 9. 2017, dle § 35, odst. 2 školského zákona.

 

4.3 Individuální vzdělávání

Dle § 34 školského zákona, s účinností od 1. 1. 2017.

Zákonný zástupce dítěte, pro které je povinné předškolní vzdělávání, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit individuální vzdělávání. Tuto skutečnost je povinen oznámit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. 

Oznámení musí obsahovat :

 • Jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte

 • Důvody pro individuální vzdělávání dítěte

 • Uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno

 

Ředitelka mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno a mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.

Termíny ověření budou vždy od 3. do 4 měsíce od začátku školního roku.

Způsob ověření – individuální pohovor, dopolední aktivity v běžném provozu MŠ

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

Ředitelka může ukončit individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů, a to ani v náhradním termínu.

Termíny ověřování:

 • třetí středa v měsíci listopadu (hodinu lze domluvit)
 • náhradní termín: první středa v měsíci prosinci (hodinu lze domluvit)

 

V. Provoz a vnitřní režim školy

 

  1. Organizace MŠ

MŠ je zřízena jako škola s celodenním provozem. Předškolní vzdělávání probíhá v prvním

ročníku, kde jsou zařazeny děti zpravidla od 3 do 6 let.

 

  1. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

 

 • Mateřská škola jako škola s celodenním provozem je otevřena od 6,15 do 16,15 hod.

 • V měsících červenci a srpnu může ředitelka MŠ po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit nebo přerušit a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí v tomto období, nedostatku pedagogického personálu apod. Rozsah omezení nebo přerušení musí být oznámeno zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

 • Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informace o omezení nebo přerušení provozu musí být zveřejněna neprodleně poté, co se o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 • MŠ může organizovat ozdravovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje MŠ zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

 

  1. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

 • Přijímání dětí končí zpravidla v 8.00 hod. V jednotlivých případech lze domluvit pozdější příchod s p. učitelkou ve třídě. Rodiče jsou povinni předat dítě p. učitelce do třídy. Je nepřípustné, aby dítě chodilo do MŠ samo nebo zůstalo samo v šatně. Rodiče převlékají děti v šatně. Věci ukládají podle značek dítěte do označených poliček a skříněk. Věci dětí rodiče označí tak, aby nemohlo dojít k záměně.

Organizace dne

 • 6.15 - 8.00

scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí, spontánní i motivované herní činnosti,

individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami

 • 8.00 - 9.30

ranní cvičení, hudebně pohybové hry, hygiena, svačina, didakticky zacílené činnosti (záměrné i

spontánní) ve skupinkách i individuálně, individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími

potřebami, jazykové chvilky

 • 9.30 - 11.30

pobyt venku, vycházky a hry na zahradě

 • 11.30 - 14.00

hygiena, oběd, odpočinek – náhradní nespací aktivity, individuální péče o děti se specifickými

vzdělávacími potřebami, logopedická péče, grafická cvičení

 • 14.00 - 16.15

hygiena, svačina, odpolední zájmové činnosti dětí (hry + dle zájmu dětí pokračování v

didakticky cílených činnostech) při hezkém počasí možnost pobytu na školní zahradě

 

Za příznivého počasí tráví děti venku dvě hodiny denně. Důvody vynechání pobytu venku jsou: pro silný vítr, déšť, mlhu, znečištěné ovzduší, teplota pod – 10° C.

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí, které vyplývají ze školního vzdělávacího programu.

 

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na webových stránkách MŠ, na nástěnkách v šatně dětí. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat.

 

  1. Předávání dětí

 

a) Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

 děti se přijímají v době od 6.15od do 8.00 hod

 děti, které chodí po obědě, si vyzvedávají rodiče mezi 12.00 a 12.15 hod

 ostatní děti se rozcházejí mezi 14.30 hod a 16.15 hod., děti z Poříčí odjíždějí linkovým autobusem

 MŠ je z bezpečnostních důvodů uzavřena – rodiče oznámí svoji přítomnost přes zvonek

 v případě, že si rodiče dítěte s celodenním pobytem potřebují výjimečně vyzvednout dítě před odpolední svačinou, oznámí tuto skutečnost ráno při předávání dítěte paní učitelce ve třídě. Při odchodu dostanou děti náhradní svačinu – pokud to umožňují hygienické normy.

 

b) Podmínky předávání a vyzvedávání dětí

 Rodiče jsou povinni děti přivádět až do třídy, osobně je předat učitelce a informovat ji o zdravotním stavu dítěte.

 Rodiče za děti zodpovídají až do předání učitelce.

 Děti do MŠ nebudou přebírány před zahájením provozu tj. před 6.15 hod.

 Děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi zplnomocněné

 V případě, že dítě odchází po obědě, rodiče čekají v prostorách šatny

 

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

Vyzvedávání dětí se děje přímo ve třídě, v případě pobytu venku - na školní zahradě. Rodiče jsou povinni upozornit učitelku, že si dítě přebírají. Pověřené osoby jsou v případě požádání povinni doložit svou totožnost a zplnomocnění k vyzvednutí dítěte.

 

 

5.5 Omlouvání nepřítomnosti dítěte

a) písemně do sešitu v šatně

b) osobně ve třídě učitelce

c) telefonicky 461 631 359, sms 739 049 534

d) u dětí, pro které je dle školského zákona předškolní vzdělávání povinné, VŽDY písemně, buď do omluvného notýsku, nebo potvrzením od lékaře

 

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonickou formou nebo osobně mateřské škole.

 

V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z toho důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole, a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i telefonicky.

Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte učitelku o případných menších zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání. 

Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

 

VI. Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní

vzdělávání a stravného v MŠ

  1. Úplata za předškolní vzdělávání

    
 • Výše úplaty za předškolní vzdělávání dětí je stanovena v souladu s § 123, odst. 2 zákona a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, základní částka pro školní rok 2019/2020 činí 200,- Kč měsíčně.

 

 • Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně, jedná se o děti, které mají tento školní rok povinné předškolní vzdělávání.

 

 • V případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy podle § 3 vyhlášky č. 14/2005 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů (červenec, srpen), stanoví ředitelka Mateřské školy Desná, okres Svitavy, výši úplaty na 10,- Kč za den.

 

 • Od úplaty bude osvobozen zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.

 

 • V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo fyzickou

osobou uvedenou v odstavci 1, žádost o osvobození od úplaty doloženou potvrzením

místně příslušného odboru sociální a státní sociální podpory za příslušný kalendářní

měsíc z důvodu u vedeného v odstavci 1, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy

rozhodnutí ředitelky mateřské školy nabude právní moci.

 

  1. Úplata za školní stravování

 • Rozsah stravování dítěte v mateřské škole stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte a to tak, aby dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, se stravovalo vždy.

 • Dítě v mateřské škole v souladu s vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, má právo denně odebrat oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, ve třídě s celodenním provozem.

 • První den neplánované nepřítomnosti dítěte ve škole se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole.

 • Úplata za školní stravování

 • Úplata za školní stravování je 35,-Kč a 37,- Kč dle věku dítěte za celodenní stravování.

Úplata za školní stravování se platí u vedoucí školního stravování ve dnech k tomu stanovených v době od 6.30 – 14.30 hodin, pokud ředitelka školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jiný termín úhrady.

 • Rodič je povinen termín úhrady bezpodmínečně dodržovat.

 • Odhlásit stravné lze nejpozději do 7 hodin ráno na telefonu 739 049 534

 

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

 

 • 7.1. Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte. Rodiče jsou povinni předat dítě učitelce a podat jí zprávu o jeho zdravotním stavu. Do zařízení se přijímají jen děti zcela zdravé.

 • 7.2. Pedagogičtí pracovníci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy. Pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnost osob, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech vedení školy. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují rodiče postiženého žáka. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc. Úraz hlásí ihned vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se dověděl o úrazu jako první. Ve všech prostorách školy platí zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů, zákaz ponechávat peníze v hotovosti a osobní cenné věci volně ve stolech nebo v ředitelně.

 • 7.3. Při akcích konaných mimo území mateřské školy nesmí na jednoho pracovníka připadnout více než 20 dětí. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění ochrany a bezpečnosti ředitelka MŠ (nejvýše však o 8 dětí). Pokud jsou ve skupině dětí dvě děti mladší dvou let, či děti se speciálními vzdělávacími potřebami, má pak ped. pracovník pouze 14 dětí.

 • 7.4. Při zvýšení počtu dětí podle odstavce 3 nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost, určí ředitelka k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy (školní asistent, chůva či školnice).

 

 

 • 7.5. Všechny děti se chovají při pobytu v MŠ i mimo tak, aby neohrozily zdraví své ani svých spolužáků či jiných osob. Jsou poučeni před každou akcí mimo budovu. Pedagogický pracovník provede zápis s datem a podpisem o tomto poučení.

 • 7.6. Škola při zajištění bezpečnosti metodicky vychází z Metodického pokynu MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 22. 12. 2005, č. j. 37014/2005-25.

 • 7.7. Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.

 

 1. Podmínky zacházení s majetkem školy

 

 • a) Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, majetku dětí, učitelů či jiných osob hradí zákonný zástupce dítěte, které poškození způsobilo.

 • b) Ztrátu věcí hlásí zákonný zástupce dítěte neprodleně své učitelce.

 

IX . Závěrečná ustanovení 

Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2017

Aktualizace k 1. 9. 2019

 

Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím způsobem: vyvěšením v šatně školy.

vstoupit

8. června 2021

 NÁMOŘNICKÁ...

7. června 2021

 Mateřská škola Desná, okres Svitavy, srdečně zve nové dětičky na prohlídku...

7. června 2021

 Velmi prosíme, aby děti měly v teplých dnech pokrývku hlavy a vhodné oblečení ...

2. června 2021

DĚTSKÝ DEN VE ŠKOLCE Den plný soutěží, zábavy a cesty za pokladem. Odpolední opékání...

1. června 2021

 Seznam přijatých a nepřijatých dětí pro školní rok 2021/2022   Přijatí: 1....
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2011 © regrafika ▪ http://www.regrafika.cz