Mateřská škola Desná u Litomyšle

Mateřská škola Desná
Desná 124
570 01 Litomyšl

Telefon: 461 631 359
Mobil: 739 049 534 
 

E-mail: ms.desna@centrum.cz


E-mail správce stránek:

88NIKITA@seznam.cz

Ze školního řádu

Mateřská škola Desná, okres Svitavy

Školní řád


§ 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisůPředškolní vzdělávání v mateřské škole respektuje RVP PV. V souladu s obecnými cíli vzdělávání a dle místních podmínek a potřeb dětí a jejich zákonných zástupců si vytváří škola vlastní školní vzdělávací program, se kterým jsou rodiče seznamováni na schůzkách rodičů a je kdykoliv k nahlédnutí v šatně MŠ. Ze ŠVP lze pořizovat opisy a výpisy.

 

Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s ped.pracovníky:

 • Zákonní zástupci dítěte jsou povinni zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy. Oznámí předem známou nepřítomnost dítěte, není-li nepřítomnost předem známa, omluví dítě nejpozději do 7.00hodin, jinak se započítává stravné.
 • Nepřítomnost delší než 1měsíc zdůvodní zástupce dítěte písemně.
 • Rodiče nebo jimi pověřená osoba předávají dítě osobně pedagogické pracovnici.
 • Povinností rodičů je předávat dítě do mateřské školy zdravé v zájmu ochrany zdraví ostatních dětí. Při zjištění příznaků onemocnění v průběhu dne budou rodiče informováni telefonicky.
 • Všechny změny související se zdravotním stavem dítěte (zdravotní obtíže v předcházejících dnech, alergie, léky, které dítě užívá, výskyt infekčního onemocnění...) a s bezpečností dítěte a další údaje (změna bydliště, telefonní spojení, zaměstnání rodičů...)jsou povinni rodiče vždy oznámit.
 • Na vyzvání ředitelky školy jsou zákonní zástupci dítěte povinni se zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se výchovy a vzdělávání dítěte.
 • Upozorňujeme rodiče na možnost případného ušpinění oděvů při činnostech dětí. Dávejte proto dětem do MŠ přiměřené a vhodné oblečení a obuv (ne pantofle) zejména pro pobyt venku. Nedávejte dětem do školy předměty o které by se mohly zranit nebo zachytit. Upozorňujte děti na nutnost dodržování pokynů z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti.
 • O činnosti školy jsou rodiče průběžně informováni, mají možnost uplatnit vlastní náměty při plánování programu mateřské školy.
 • Rodiče či rodinní příslušníci dítěte mohou školu kdykoliv navštívit a účastnit se probíhajících aktivit a činností.
 • Rodiče mají také právo být informováni o svém dítěti. Škola poskytuje předem domluvenou konzultaci s ped.pracovnicí (otázky individ rozvoje, řešení vzniklých problémů) a poradenskou činnost.
 • Ředitelka školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání jestliže:
 1. se dítě bez omluvy zákon.zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
 2. zákonný zástupce závažným způsobem narušuje opakovaně provoz mateřské školy
 3. ukončení doporučí v průběhu zkušebního provozu lékař nebo školské poradenské zařízení
 4. zákon.zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne si s ředitelkou jiný termín úhrady

Provoz a vnitřní režim školy:

 • Provozní doba škola je projednána s rodiči na zahajovací schůzce pře začátkem školního roku. Začátek provozu je v 6.30 hodin, konec v 15.30. Provoz školy lze po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit v měsíci červenci a srpnu. Tato skutečnost je oznámena zákonným zástupcům dítěte dva měsíce předem. Ze závažných důvodů (organizačních,  technických) lze po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit provoz i v jiném období. Tuto informaci oznámí ředitelka neprodleně.
 • Děti jsou přijímány do mateřské školy ředitelkou podle zákona č. 561/2004 Sb., školský  zákon, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění vyhlášky č.43/2006 Sb.
 • Ředitelka stanoví po dohodě se zřizovatelem podmínky pro podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je obvyklým způsobem.
 • Děti mohou být přijímány v průběhu roku, ředitelka může rozhodnout o přijetí na   zkušební dobu.
 • Do  mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od tří let. S přihlédnutím počtu přihlášených dětí a celkové aktuální situaci ve škole mohou být zcela vyjímečně přijaty  děti od dvou let věku na základě vyjádření praktického lékaře a děti se zdravotním postižením na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také praktického lékaře pro děti a dorost.
 • K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
 • Při přijímání dětí do mateřské školy uplatňujeme adaptační postup (postupné přivykání dítěte na prostředí školy). Jeho optimální délka je stanovena po vzájemné dohodě.
 • Individuálně lze stanovit po dohodě s ředitelkou školy dny docházky dítěte, délku pobytu v těchto dnech v MŠ a způsob a rozsah stravování (je-li dítě v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravuje se vždy).
 • Předškolní vzdělávání v mateřské škole je poskytováno za úplatu. Výše úplaty je stanovena směrnicí školy, která je zpracována na základě vyhlášky o předškolním vzdělávání. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně.
 • Stravné na daný měsíc a úplatu za předškolní vzdělávání za uplynulý měsíc platí rodiče u  vedoucí školní jídelny vždy v předem stanovené dny v měsíci. Rodiče jsou včas o termínu informováni.


Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí:

 • Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídá pedagogická pracovnice, která s dětmi v dané době pracuje a předá dítě pouze rodičům nebo jimi pověřené osobě a to na základě písemného pověření vystaveného zákon.zástupcem.
 • Škola má vypracovanou směrnici a opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví dětídle podpůrného materiálu – Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
 • Při zajišťování péče o zdraví dětí a vytváření příznivých podmínek pro zdravý vývoj dětí spolupracuje mateřská škola s praktickou lékařkou pro děti a dorost a s pedagogicko-psychologickou poradnou – prevence sociálně patologických jevů    

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí: 

 • Děti jsou na začátku roku poučeni o zacházení s věcmi, které používají. Během roku, při jednotlivých činnostech upozorní ped.pracovník na zacházení s věcmi a majetkem školy. Případné drobné opravy zajistí rodiče dítěte, kterou danou věc poškodilo - buď ji opraví, nebo zakoupí stejnou.

Hodnocení výsledků vzdělávání:

 • O činnosti školy jsou rodiče průběžně informováni, mají možnost uplatnit vlastní náměty při plánování programu mateřské školy
 • Rodiče mají právo být informováni o svém dítěti. Škola poskytuje předem domluvenou konzultaci s ped.pracovnicí (otázky individuálního rozvoje, řešení vzniklých problémů…) a poradenskou činnost
 • Učitelky si vedou záznamové archy o dětech, jejich postup v  jednotlivých oblastech a vždy na schůzce s rodiči složky dají k nahlédnutí. Složku dostávají rodiče domů až při ukončení docházky do mateřské školy.


  Připomínky, náměty a stížnosti přijímá ředitelka školy.
  V Desné 1. 9. 2011                                        Anna Veselíková, ředitelka
vstoupit

18. června 2019

  Prosíme rodiče dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání od září 2019,...

17. června 2019

  !!!UPOZORNĚNÍ!!!   V pátek 21. 6. 2019 NEBUDE(!!!ráno i odpoledne!!!) doprava...

17. června 2019

 Slavnostní vyřazení předškoláků se bude konat ve středu 26. června od 15. 30...

14. června 2019

 ŠKOLNÍ VÝLET Pasíčka termín: středa 19. 6. 2019 příchod do MŠ: do 6.50 hodin,...

21. května 2019

 ...
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2011 © regrafika ▪ http://www.regrafika.cz