Mateřská škola Desná u Litomyšle

Mateřská škola Desná
Desná 124
570 01 Litomyšl

Telefon: 461 631 359
Mobil: 739 049 534 (odhlášení dětí) 

E-mail: ms.desna@centrum.cz


E-mail správce stránek:

88NIKITA@seznam.cz

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ

       Mateřská škola Desná, okres Svitavy

 

Kritéria pro přijímání dětí

do Mateřské školy Desná

platná pro školní rok 2019/2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zpracováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění zákona

č. 472 Sb.,(školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění vyhlášky č.43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání...

 

Kapacita Mateřské školy Desná, okres Svitavy, je ve zřizovací listině stanovena na 35 míst.

O přijetí či nepřijetí rozhoduje ředitelka školy.

Pro školní rok 2019/2020 se počítá s 8-mi až 10-ti volnými místy (8 odchází do ZŠ, 2 se asi stěhují)

Rodiče se dostaví v daném termínu k zápisu pro následující školní rok.

Zápis se koná dne 6. května 2019.

Tento termín bude uveřejněn v Desenských i Poříčských novinách, bude vyhlášen obecním rozhlasem a vyvěšen na vývěskách u OÚ v Desné i OÚ v Poříčí.

 

Pokud je počet žadatelů vyšší než počet volných míst v mateřské škole, postupuje ředitelka školy při posuzování žádostí o přijetí dítěte podle následujících kritérií:

 

Kritéria pro přijímání dětí

do mateřské školy Desná

platná pro školní rok 2019/2020

 

1. Na základě § 34 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka mateřské školy kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude postupovat ředitelka mateřské školy v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

2. Jednotlivá kriteria jsou ohodnocena určeným počtem bodů podle jejich důležitosti. Pořadí přijatých dětí se řídí výsledným součtem bodů jednotlivých kriterií dle odevzdané přihlášky do mateřské školy.

 

Kritérium

Body

Trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti (spádovém obvodu)

Trvalý pobyt v obci Desná a v obci Poříčí

50

Trvalý pobyt mimo obec

1

Věk dítěte

Dosažení 2 let věku do 31.8.2019

0

Dosažení 3 let věku do 31.8.2019

10

Dosažení 4 let věku do 31.8.2019

20

Dosažení 5 let věku do 31.8.2019 (pro případ odkladu školní docházky)

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děti splňují základní hygienické a sebeobslužné dovednosti.


 

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedinělých individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte. K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je rodič dítěte, který není výdělečně činný, na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem.

 *          Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

**        Ředitel/ředitelka může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělání ke zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (může se jednat např. o dítě samoživitele/samoživitelky; osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení apod.). S ohledem na zásadu součinnosti mezi správními ředitel/ředitelka žádá o posouzení odborných otázek souvisejících se sociální potřebností příslušné správní orgány.

 

Upozornění:

1. Jednotlivá kritéria, respektive body, kterými jsou ohodnocena, se sčítají a pořadí dětí je dáno počtem bodů, respektive počtem splněných kritérií. Všechny hodnocené skutečnosti se posuzují k okamžiku podání žádosti, tj. 6. 5. 2019.

2. V případě rovnosti výsledného součtu bodů jednotlivých kritérií bude pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je rozhodující datum narození dítěte (starší má přednost před mladším).

3. Předškolní zařízení je oprávněno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění). Povinnost očkování se nevztahuje na dítě, které je v povinném vzdělávání!!!

4. Žádosti o přijetí dítěte do MŠ si mohou zákonní zástupci dítěte vyzvednout v MŠ, a to

od středy 24. 4. 2019, od 6. 30 do 16 hodin.

Či kdykoli v následujících dnech...

 

5.O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.


 

Vyplněné žádosti o přijetí dítěte do předškolního zařízení budou přijímány

v pondělí 6. května 2019 od 8:00 do 16hodin.


 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (rozhodnutí o přijetí), se oznamují zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným registračním číslem, na veřejně přístupném místě, t.j. na nástěnkách jednotlivých míst výkonu činnosti mateřské školy, a to po dobu 15 dnů. Součástí rozhodnutí je datum zveřejnění.


 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte doručeno poštou do vlastních rukou.

 

V Desné dne 15. 3. 2019                    Bc. Anna Veselíková

                                        ředitelka MŠ


 

 

 

  


 


 


 


 


 

 

vstoupit

21. října 2019

 ...

3. října 2019

 ...

18. září 2019

 ...

8. července 2019

 Provoz Mateřské školy Desná, okres Svitavy, bude od září 2019...

25. ledna 2018

Vážení rodiče, sledujte, prosím, pravidelně nástěnku při vstupu do MŠ. Na nástěnce...
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2011 © regrafika ▪ http://www.regrafika.cz